top of page

Gode erfaringer fra havreåret 2022


ENDA BEDRE HAVRESORTER: Havreforedlerne Espen Sannes Sørensen og Constantin Jansen har flere nye yterike havresorter som slår Ridabu; Eidskog, Vallset og Mo (på bildet) og enda flere gode sorter i sortsprøvingene som ikke har fått navn.

Norsk Havreforening har for fjerde år gjennomført en innsamling av erfaringer fra norske havredyrkere. Havren klarer seg godt, og lønnsomheten er bra.

Tekst, foto og illustrasjoner: Karstein Brøndbo, Norsk Havreforening

I Havre-NM 2022 er 287 spørreskjemaer utfylt med både havreavling og nitrogengjødsling pr dekar tatt med i oversikten. Det er 68 flere enn i fjor. Databasen inneholder nå 1127 anonyme dyrkingserfaringer, som havredyrkere kan bruke som et supplement til årets sortsprøvinger. Havre-NM representerer et større antall og andre geografiske områder enn sortsprøvingene, og praktisk dyrking skiller seg også fra forsøk på flere områder.

Basen, som kan lastes ned gratis fra norskhavre.no, er organisert slik at man selv kan velge sammenligningsgrunnlag ut fra geografi og jordart, og sammenligne ulike valg og problemer. Vi anbefaler å bruke resultatene kritisk, spesielt når det ligger få observasjoner bak et resultat. Det er for eksempel mye større variasjon mellom sorter på landsbasis enn innenfor et mindre område. Vi tar også forbehold om feil i data og kalkyler.


Yterike sorter er populære og avlinga øker

Gjennomsnittsavlinga i norsk havredyrking i 2022 var 496 kg ifølge avlingsprognoser fra markedsregulator og opp 19 prosent fra året før. I Havre-NM var snittet 564 kg, også opp 19 prosent fra fjorårets undersøkelse. Sorter med mer enn ti observasjoner hadde denne rangeringen på landsbasis:

Sort

Kg avling pr daa

Ridabu

623

Vinger

580

Haga

567

Våler

553

Odal

527

Belinda

524

Ringsaker

490

pH påvirker avling

Erfaringene i 2021 viste at også havre får redusert avling av sur jord, og det blir bekreftet av erfaringene i 2022, som viser en klar sammenheng mellom pH og avling, også ved pH 6,5 og høyere. Havredyrkere bør derfor ta jordprøver og kalke hvis jorda er for sur.
KALK HAVREN: Havren blir også negativt påvirket av sur jord. Selv om den tåler litt mer enn andre kornslag, vil det lønne seg å kalke.


Fosfor og avling

For første gang er det i året Havre-NM spørsmål om fosforgjødsling og plantetilgjengelig fosfor i jorda. Lettløselig fosfor måles i P-AL, som er mg P/100 gram jord. P-AL-nivå i jord bør ligge mellom 5-7 for å sikre gode avlinger.


Ei avling på 400 kg pr. dekar fjerner 1,4 kg fosfor (P) pr. daa, dersom halmen beholdes på jordet, pluss 0,35 kg P pr. 100 kg korn pr. dekar. Ved P-AL-tall over eller under middels nivå på 5-7 mg P/100 g jord har Nibio gitt ut korreksjonsfaktorer, som ved P-AL over 14 betyr at man ikke bør gi noe fosfor i det hele tatt. Denne normen er gitt av hensyn til å få god avling, men også for å begrense avrenning. Gjødselforskriften setter en grense ved maksimal fosfortilførsel med husdyrgjødsel på 3,5 kg P/dekar. Nibio har tabeller til hjelp for å regne ut hvor mye husdyrgjødsel av ulike slag det tilsvarer.


Normen betyr ca 2 kg/P daa for årets gjennomsnittsavling på 564 kg i undersøkelsen ved optimalt nivå i jorda. Havredyrkerne i undersøkelsen har lagt seg godt under norm med 1,5 kg fosfor/dekar i gjennomsnitt og 1,3 kg i median. Det virker fornuftig, siden en tredel av dyrkerne har jordprøver med P-AL-tall over optimalt, mens en av ti har lave P-AL-tall.FOSFOR: Havren trenger fosfor, men det lønner seg å spare på fosforgjødsla om det er mye fosfor i banken. Det er også miljøvennlig.


De med P-AL under 5 burde i snitt gitt 4,1 kg fosfor for å erstatte fosforet i avlinga og bygd opp banken. I stedet ga de bare 1,2 kg, og det var et par kilo underdekning med fosfor som forklarer den lave avlinga.


De med middels/optimalt nivå 5-7 i P-AL-tall lå også en kg under i fosfordekning og burde gitt 2,75 kg i stedet for 1,14 kg fosfor.


I gruppa moderat/høyt er det fortsatt en kilo underdekning i forhold til avlingen, men her bidrar banken til at resultatet blir bra.


Gruppene høyt og meget høyt ligger 1-2 kg over norm, og hver 5. deltaker i Havre-NM både kunne og burde latt være å gi noe fosforgjødsel, som her var både ulønnsom og ikke helt miljøvennlig.


Avling og nitrogengjødsling

Ved nitrogengjødsling mellom 10 og 15 kg/daa, ser det ut til å være ca 15 kg økt avling ved å bruke et ekstra kilo med nitrogen. Middels gjødsling er ca 11,8 kg nitrogen pr dekar, et snitt som har gått ned med over et halvt kilo det siste året.


NITROGEN: Nivået på nitrogengjødslinga ser ut til å forklare en del av avlingsvariasjonen, og det ser ut til å være ca 15 kg i økt avling pr kg ekstra nitrogen rundt gjennomsnittet på 11,8 kg N/daa.


Ni dyrkere med økologisk havre hadde 395 kg/dekar i 2022, i konvensjonell dyrking var snittet 568 kg/dekar. Sådato fortsetter å vise sammenheng med avling, med litt under 4 kg mindre avling pr dag utsatt såing.


SÅTID: Utsatt såing med en dag ser ut til å redusere avlinga med ca 4 kg.


Andre observasjoner

 • Stråforkorting ga 91 kg høyere avling enn ingen stråforkorting

 • 76 kg lavere avling med havre etter havre enn ved havre etter andre vekster

 • 65 kg høyere avling hos såkorndyrkere enn hos de som dyrka havre til andre formål

 • De som har delt gjødsling fikk 60 kg høyere avling enn de som bare vårgjødsla

 • 42 kg høyere avling med soppsprøyting enn ingen sprøyting mot sopp

 • 32 høyere avling med havre etter bygg

 • 30 kg lavere avling ved problemer med elg

 • Sprøyting mot insekter ga 17 kg mindre avling enn ikke sprøyting

Fin høst med lite vann og DON

Havren tåler vann bedre enn andre kornslag, og den blir derfor ofte tatt sist. Derfor er vanninnholdet i praktisk dyrking, som er tilfelle i Havre-NM, annerledes i enn i sortsprøvingene, der kornet høstes når det er ferdig. En fin høst ga et gjennomsnittlig vanninnhold på 20,7 prosent i Trøndelag og 16 prosent i resten av landet. Mellom sortene er forskjellene små.

Bare 4 dyrkere har fått trekk for DON av deltakerne i 2022, to med Haga, en med Belinda og en med Odal. I forskningsprosjektet «TryggHavre» hadde Odal høyt nivå av HT2+T2 i forhold til de andre markedssortene, mens sorten Vinger har et lavere innhold av mykotoksiner.

DEKNINGSBIDRAG: Last ned regnearket om du vil sammenligne dekningsbidrag på fôrhavre inkl. arealtilskudd i din kommune eller ditt fylke. Høytytende sorter, stråforkorting og delt gjødsling ser ut til å påvirke mest. Pristillegg for mathavre og såkorn er ikke med.


Økonomien peker mot nyere sorter

Også i år er det regnet dekningsbidrag for deltakerne med utgangspunkt i oppgitte mengder såkorn, gjødsel og plantevernmidler, ekstra kostnader med flere gjødslinger samt verdien på avlingen som fôrhavre pluss arealtilskuddet. Ekstra betaling for mathavre og såkorn og ulike tiltak i ugraskampen er ikke regnet med. Gjennomsnittlig dekningsbidrag er regnet ut til 1900 kr/dekar med gjødselpriser fra september 2021 og i underkant av 600 kr/dekar til mekanisering inkludert høsting. Gjødselprisene noen måneder senere var over dobbelt så store.

Det skiller 185 kroner i dekningsbidrag mellom de som stråforkorter og de som ikke gjør det, og 126 kroner med og uten delt gjødsling. Sprøyting mot sopp og insekter så ikke ut til å ha gitt noen fordel.

Rangeringen av sortene på landsbasis følger i stor grad avlingsnivået, med Ridabu på topp også i dekningsbidrag, 185 kroner over snittet. Det ser ut til at variable kostnadene varierer mindre enn avlinga pr sort. Mange havredyrkere har skiftet mot mer yterike sorter, som i de siste årene har økt markedsandeler. Flere nye sorter som Eidskog, Vallset, Mo er alle enda mer yterike enn Ridabu, og det er enda flere gode sorter i sortsprøvingene som ikke har fått navn. Havrens framtid må derfor kunne karakteriseres som lys.

RIDABU: Den nye sorten fra Graminor i 2020 skåret høyest også i Havre-NM 2022, og er den mest høytytende sorten som det selges såkorn av i år. Ridabu ble utvikla av havreforedler Trond Buraas ved Graminor. Han har ansvaret for alle de nye norske sortene som er i ferd med å konkurrere ut Belinda.


Glade deltakere og støttespillere

På Havreforeningens årsmøte på Hvam 1. mars ble 24 premier trukket blant deltakerne i Havre-NM 2022:

 • Såkorndyrker Christian Nyjordet fra Skogbygda vant en sekk såkorn av den nye havresorten Mo fra Graminor, som han skal dyrke ved siden av mye Vinger.

 • Odd Trondsen på Hvittingfoss får en storsekk med Fullgjødsel® 22-3-10 fra Yara.

 • Oddvar Garaas i Flesberg vant en R1 regnsensor inkludert ett års abonnement fra EasyGrowth.

 • Svein Tandberg i Modum får en stor Albrecht-analyse og en times telefonveiledning om jordanalysene fra VitalAnalyse og Sunn Jord AS.

 • Per Jacob Saltnessand i Buvika fikk et gavekort på ferdig spredd kalk verdt kr 3000,- fra Franzefoss Minerals.

 • Christian Hammer på Skatval får 2 stk jordvekststatus, kombinert plante- og jordanalyse med gjødselanbefaling, nyhet verdt kr 1900,- fra Eurofins Agro Testing AS.

 • Johan Olav Hegge i Skatval og Ivar Karelius Hoff på Kongsvinger får hver sin såkornanalyse for havre med prøvebeising fra Kimen Såvarelaboratoriet AS.

 • Harald Håkenrud i Vinje og Henning Solberg i Skiptvedt får hvert sitt gavekort i FK-butikken på kr 500,- fra Felleskjøpet Agri SA, og Ola Fiskvik i Skatval får en arbeidsdress fra Fiskå Mølle.

 • Bernt Eggan fra Leinstrand vant et gavekort på kr 750,- fra Strand Unikorn og Svein Inge Ydse i Verdal får et års gratis abonnement fra Jordplan.

 • Jermund Rimol i Melhus får et års abonnement på Skifteplan for en driftsenhet fra Agil kompetanse AS.


Bjørn Lende i Kvernaland har fått overlevert en kasse gryn, komle og frokostblanding fra Marianne Aareskjold i Stangeland Mølle.

 • Øyvind Austad på Inderøy får havreprodukter fra Norgesmøllene, Ola Olafsbye i Vikersund får havreprodukter fra Lantmännen Cerealia, Jens Petter Haug på Byneset får havreprodukter fra Tøsse Mølle, Ole Karsten Kirste på Kråkstad får havreprodukt fra Volda Elektrisk Mylne og Ole Jørgen Bjørnstad i Minnesund får produkter fra Imres Granola.

 • Einar Hjellen i Leinstrand får «Kornboka - brødets og ølets historie» av Åsmund Bjørnstad fra Norsk Havreforening, Hans Olav Holmbro, Aurskog-Høland vant boka «Historien om økologisk landbruk i Norge gjennom 90 år» av Emil Mohr og Morten Ingvaldsen fra Debio Norge.

 • Lars Bjarne Jahr på Brandval vant en pakke Vixeran (250g), et gjødselprodukt eller en biostimulant med nitrogenfikserende bakterier fra Syngenta, og Leiv Schulstad på Elverum vant Gryr havreprodukter fra TINE.

Havreforeningen takker, gratulerer og ønsker lykke med Havre-NM 2023!


Last ned regnearket og se på lokale data


Havre-NM-2019-2022-v270323
.xlsx
Last ned XLSX • 9.64MB

Sortsprøvingene i havre på Østlandet og i Trøndelag

Sortsprøvinger i havre 2022
.pptx
Last ned PPTX • 1.69MB

Sortsprøvinger i havre 2022
.pdf
Last ned PDF • 245KB

Se flere svar på spørsmålene i Havre-NM 2022

Havre-NM-2022-Alle-Spørsmål
.pptx
Last ned PPTX • 966KB

Havre-NM-2022-Alle-Spørsmål
.pdf
Last ned PDF • 711KB


Relaterte innlegg

Se alle

Meir havre

I Dag og Tid nummer 1/24 set Siri Helle søkjelyset på norsk havre og etterlyser større mangfald i sortar og produkt av havre. Nettopp! Havren har vore nedvurdert sidan den kom hit i eldre jernalder so

Comments


bottom of page