top of page

Vedtekter for Norsk Havreforening

Vedtatt på stiftelsesmøtet 13. februar 2008.

 

 

§1 Navn

Foreningens navn er Norsk Havreforening.

 

 

§2 Formål

Norsk Havreforening er en ideell forening hvor målet er å fremme medlemmenes interesser når det gjelder dyrking, foredling, produktutvikling, forskning og salg av havre gjennom å:

 • tilrettelegge regelmessige møter og konferanser med fokus på havre

 • markedsføre fordeler ved å bruke havre som mat og fôr

 • analysere og vedlikeholde markedsinformasjon

 • drive aktiv lobbyvirksomhet for havre

 • opprette og oppdatere en webportal om havre

 • initiere forskning

 

 

§3 Virksomhetsområde

Foreningen skal drive sin virksomhet i Norge, men også aktivt samarbeide med internasjonale interesseorganisasjoner der dette bidrar til formålet.

 

 

§4 Medlemskap

Medlemskap i foreningen er åpent for:

 1. bedrifter

 2. organisasjoner

 3. forskere og andre enkeltpersoner

 4. næringsdrivende/mindre foretak

som støtter og vil arbeide i samsvar med foreningens mål. Medlemskap gir stemmerett i årsmøtet. Anmodning om medlemskap skjer skriftlig.

 

 

§5 Medlemskontingent og serviceavgift

Medlem i foreningen skal årlig betale en medlemskontingent til foreningen. Serviceavgift og kontingent fastsettes av årsmøtet.

Medlemmene plikter å betale utlignet kontingent og serviceavgift innen fastsatt tid. Utover dette kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for foreningens økonomiske forpliktelser.

 

§6 Utmelding

Oppsigelse av medlemskap skal være skriftlig. Avgangen skjer ved det årsskifte som kommer nærmest seks måneder etter oppsigelsen. Oppsigelsen må være foreningen i hende innen 1. juli for at uttreden er gyldig før 31.12.samme år.

 

 

§7 Eksklusjon

Medlem som ikke ivaretar sine forpliktelser mot foreningen eller som åpenbart motarbeider eller skader foreningen, deres virksomhet eller deres interesser kan ekskluderes av foreningens styre.

Om den ekskluderte krever det kan spørsmålet om eksklusjon forelegges til årsmøtet. Slik begjæring skal legges fram skriftlig til styret innen tre måneder fra den dato beslutningen om eksklusjon ble vedtatt.

 

 

§8 Årsmøte

Innkalling og tidspunkt

Foreningens ordinære årsmøte skal holdes innen utgangen av juni på tid og sted som styret fastsetter. Årsmøtet utlyses minst en måned i forveien gjennom personlig innkalling. Saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og innkomne saker vedlegges innkalling.

Dagsorden

Følgende saker skal behandles i foreningens årsmøte:

 1. Valg av ordstyrer og referent

 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 3. Valg av 2 årsmøtedeltagere til å skrive under protokollen sammen med møteleder

 4. Årsmelding, regnskap og revisors beretning

 5. Arbeidsplan og budsjett for kommende år

 6. Medlems og serviceavgift

 7. Andre saker som er nevnt i innkallingen

 8. Valg av styreleder for 1 år

 9. Valg styremedlemmer for 2 år

 10. Valg av varamedlemmer i nummer-rekkefølge for 1 år

 11. Valg av revisor

 12. Valg av valgkomitè, leder og 2 medlemmer

 13. Forslag fra medlemmene.

Medlemskap gir rett til en stemme ved foreningens årsmøte.

 

 

§9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes, når styret bestemmer det, eller om minst 1/3 av foreningens medlemmer skriftlig krever dette.

 

 

§10 Styrets sammensetting

Årsmøtet velger foreningens styre, som består av 5 medlemmer. Årsmøtet velger leder. Styret konstituerer seg selv. Styret består av nestleder, sekretær og kasserer. Halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år, og mandatperioden er to år. Det nye styret konstitueres direkte etter årsmøtet.

 

 

§11 Revisorer

Årsmøtet velger revisor. Revisorer skal avgi sin revisjonsrapport til styret minst en uke før årsmøtet.

 

 

§12 Valgkomitè

Valgkomitèen er rullerende og omfatter tre medlemmer. Valgperioden er tre år, hvorav et medlem er på valg hvert år. Leder velges av årsmøtet for et år av gangen.

 

 

§13 Styrets funksjon

Styrets oppgave er å arbeide for foreningens mål samt gjennomføre den arbeidsplan som vedtas av årsmøtet. Arbeidet innebærer bl.a. å ta ansvar for virksomheten, møter og på en oversiktlig måte å kunngjøre disse. Protokoll føres fra styremøter.

Styret har ansvaret for foreningens økonomi. Det skal til enhver tid foreligge et oppdatert medlemsregister.

 

 

§14 Forretningsår

Foreningens forretnings- og regnskapsår følger kalenderåret.

 

 

§15 Vedtekter

Beslutninger om endringer av lovene besluttes med 2/3 flertall i årsmøtet.

 

 

§16 Oppløsning av foreningen

Beslutning om oppløsning av foreningen bestemmes med to tredjedelers flertall ved to påfølgende årsmøter. Eventuelle gjenværende midler skal nyttes til stipendier for studenter som arbeider til havrens fremme.

bottom of page